Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Concursal

L'àrea de dret concursal és una de les principals branques d'especialització del despatx. Oferim un assessorament integral per tal que l’empresa pugui prendre les decisions adequades per la reestructuració preventiva, la viabilitat empresarial o el refinançament, tant sigui en situacions prèvies a la insolvència com en situacions d’insolvència. Gestionem situacions d’insolvència, estratègies de reestructuració empresarial i refinançament de deute, representació de creditors en concursos.

També som especialistes en l’aplicació de la llei de la segona oportunitat.

 

Concursal  0

Altres especialitats

Mercantil

Mercantil

Oferim assessorament a les empreses tant en l'àmbit societari, com en situacions de conflicte o de crisi, amb una especial dedicació a l'empresa familiar, contractació mercantil, nacional i internacional, secretaria de consells d'administració, assessorament a administradors i directius, redacció de protocols familiars, a socis en conflictes societaris, competencia deslleial, propietat industrial i propietat intel·lectual i reclamació d'impagats.

Implantem programes de compliment normatiu (compliance)

 

 Consumidors i productes bancaris

Consumidors i productes bancaris

Oferim assessorament en contractació bancària

Reclamacion judicials en relació a clàusules abusives, com clàusules sòl, despeses de formalització, venciment anticipat, IRPH, o mala praxis bancària, com swaps, estructurats, accions, 

Laboral

Laboral

Oferim assessorament i defensa jurídica en matèria laboral: tramitació i defensa en acomiadaments individuals i col·lectius; tramitació i gestió d’expedients sancionadors; impugnacions de sancions; reclamacions de quantitat; tramitació i negociació d’expedients de regulació d´ocupació; negociació col·lectiva i assessorament a empreses i a comitès d’empresa; intervenció en concursos de creditors i insolvència d’empreses, i tramitació d’expedients davant el FOGASA; tramitació de modificacions substancials de condicions de treball i trasllats; assessorament laboral en temes de vulneració de drets fonamentals, com l’assetjament laboral o mobbing, l’assetjament sexual, la discriminació per raons de sexe, raça, salut, opinions o qualsevol altre motiu emparat per la llei, etc, vulneració del dret a la llibertat sindical, entre d’altres; assessorament i elaboració de plans d’igualtat; assessorament i redacció de protocols i acords en matèria de teletreball; realització de mediacions en qualsevol tipus de conflictes tant individuals com col·lectius; assessorament i defensa en accidents de treball.