Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Civil i immobiliari

Oferim assessorament en dret registral i hipotecari, obligacions i contractes, contractació immobiliària, arrendaments urbans i rústics, propietat horitzontal. També assessorem en dret matrimonial i de família, en successions i herències.

Civil i immobiliari  0

Altres especialitats

Mercantil

Mercantil

Oferim assessorament a les empreses tant en l'àmbit societari, com en situacions de conflicte o de crisi, amb una especial dedicació a l'empresa familiar, contractació mercantil, nacional i internacional, secretaria de consells d'administració, assessorament a administradors i directius, redacció de protocols familiars, a socis en conflictes societaris, competencia deslleial, propietat industrial i propietat intel·lectual i reclamació d'impagats.

Implantem programes de compliment normatiu (compliance)

 

 Consumidors i productes bancaris

Consumidors i productes bancaris

Oferim assessorament en contractació bancària

Reclamacion judicials en relació a clàusules abusives, com clàusules sòl, despeses de formalització, venciment anticipat, IRPH, o mala praxis bancària, com swaps, estructurats, accions, 

Laboral

Laboral

Oferim assessorament i defensa jurídica en matèria laboral: tramitació i defensa en acomiadaments individuals i col·lectius; tramitació i gestió d’expedients sancionadors; impugnacions de sancions; reclamacions de quantitat; tramitació i negociació d’expedients de regulació d´ocupació; negociació col·lectiva i assessorament a empreses i a comitès d’empresa; intervenció en concursos de creditors i insolvència d’empreses, i tramitació d’expedients davant el FOGASA; tramitació de modificacions substancials de condicions de treball i trasllats; assessorament laboral en temes de vulneració de drets fonamentals, com l’assetjament laboral o mobbing, l’assetjament sexual, la discriminació per raons de sexe, raça, salut, opinions o qualsevol altre motiu emparat per la llei, etc, vulneració del dret a la llibertat sindical, entre d’altres; assessorament i elaboració de plans d’igualtat; assessorament i redacció de protocols i acords en matèria de teletreball; realització de mediacions en qualsevol tipus de conflictes tant individuals com col·lectius; assessorament i defensa en accidents de treball.